ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มิ.ย. 65 โครงการหนูน้อยต่อต้านยาเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 มิ.ย. 65 กิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน
23 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
22 มิ.ย. 65 กิจกรรมพี่พบน้อง
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมร้อยดวงใจบูชาครู
ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 มิ.ย. 65 ถึง 17 มิ.ย. 65 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1-ม.6
ฝ่ายจิตตาภิบาล
17 พ.ค. 65 เปิดเรียนเทอม1/65
07 พ.ค. 65 จำหน่ายหนังสือเรียน , แจกสมุดพก