สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

สถานศึกษา     โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ / PHRAVISUTHIWONG

หมายถึง

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์   วงศ์ตะกูลของผู้บริสุทธิ์ ประกอบด้วยพระแม่มารี พระเยซูเจ้า และนักบุญยอแซฟ

ประเภทโรงเรียน       สามัญศึกษา

อักษรย่อ                 พ.ว.

วันสถาปนาโรงเรียน   1 กุมภาพันธ์ 2486

สีประจำโรงเรียน       ขาว - เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นราชพฤกษ์

ปรัชญาของโรงเรียน   การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ครบครันตามหลักธรรมของศาสนา