วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  ( Vison )

โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คิดอย่างเป็นระบบ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ครูมีคุณภาพ บริหารแบบมีส่วนร่วม ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง