เป้าหมายโรงเรียน
เป้าหมายโรงเรียน
 

ระดับปฐมวัย

1.             เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

2.             เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

3.             เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

4.             เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5.             ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.             ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7.             สถานศึกษามีแนวจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

8.             สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

9.             สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10.      สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

11.      สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น

ระดับขั้นพื้นฐาน

    1.   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

       2.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

       3.   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     4.   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

                สมเหตุผล

     5.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

         

6.   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

                สุจริต

           7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

           8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

           9.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

                เกิดประสิทธิผล

          10.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

          11.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

          12.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          13.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          14.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

          15.  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้

                ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

          16.  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ