ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯในระยะเริ่มแรกยังไม่มีอาคารเรียนที่ถาวรครูที่ให้ความรู้คือนักบวชให้การอบรมสั่งสอนในรูปแบบพระสอนศิษย์ เปิดทำการสอนอบรมให้กับเด็กผู้ชายโดย “บาทหลวงยวง เฮียง”ในลักษณะโรงเรียนของวัดในปี พ.ศ. 2442 เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแรกในจังหวัดปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2442 บาทหลวงยวง เฮียง เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

ปี พ.ศ. 2456 บาทหลวงดือรังค์ ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น

ปี พ.ศ. 2464 ทางโรงเรียนได้จัดสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2475 ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่สองเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว

ปี พ.ศ. 2478 ได้ใบรับรอง “โรงเรียนราษฎร์”จากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2478

ปี พ.ศ. 2486 เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2486

ปี พ.ศ. 2494 ขยายการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก จัดตั้งกองลูกเสือและหน่วยงานอนุกาชาด

ปี พ.ศ. 2496 จัดตั้งวงดนตรี “หัสดนตรี”จัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ

ปี พ.ศ. 2501 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

ปี พ.ศ. 2506 ได้ทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้นชื่ออาคาร "ยอเซฟ"

ปี พ.ศ. 2508 เสกอาคารและเปิดตึกใหม่ “ยอแซฟ"

ปี พ.ศ. 2513 สร้างอาคารคอนกรีตสามชั้นชื่ออาคาร “อาแบลนุสรณ์”

ปี พ.ศ. 2519 สร้างหอประชุมพระวิสุทธิวงส์

ปี พ.ศ. 2528 จัดตั้ง “มูลนิธิอุดหนุนพระวิสุทธิวงส์”

ปี พ.ศ. 2539 จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกรุ่น

ปี พ.ศ. 2540 สร้างอาคารอำนวยการ

ปี พ.ศ. 2544 มีการปรับปรุงโรงอาหาร ต่อเติมปีกอาคาร ปรับปรุงร้านค้าของโรงเรียนจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย สร้างภาชนะ เช่น เตาสำหรับประกอบอาหาร จัดสร้างห้องสหการณ์ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้แสตนเลสสำหรับครูนั่งรับประทานอาหารจำนวน 10 ชุด ต่อเติมปรับปรุงสนามหน้าอาคารเรียน จัดซื้อวิทยุสื่อสารจำนวน 7 เครื่องและคนขับรถรับส่งทุกคัน

ปี พ.ศ. 2545 ในช่วงเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม ได้ทำการก่อสร้างอาคารอีก 1 หลัง ประกอบด้วยห้องพักครู ห้องสมุด ห้องกิจการนักเรียน ห้องบริการ ได้ทำพิธีเสกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 โดยบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร โรงเรียนสมัครเป็น เครือข่ายการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเริ่มใช้ในชั้น ป.1 ของช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.4 ของช่วงชั้นที่ 2 และ ม.1 ของช่วงชั้นที่ 3

ปี พ.ศ. 2546 ได้ก่อสร้างอาคารอีก 1 หลัง ต่อจากห้องพลานามัย-เกษตร เพื่อให้ เป็นห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี และห้องศูนย์สื่อ และได้ขยายผลการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานเพิ่มเป็น ป.2 ของช่วงชั้นที่ 1 , ป.5 ของช่วงชั้นที่ 2 , ม.2 ของช่วงชั้นที่ 3

ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี มัธยมชายได้ครองถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฏราชกุมาร รวม 2 ถ้วย และได้ขยายผลการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานเพิ่มเป็น ป.3 ของช่วงชั้นที่ 1 , ป.6 ของช่วงชั้นที่ 2 , ม.3 ของช่วงชั้นที่ 3

ปี พ.ศ. 2548 จัดทำระบบ LAN และติดตั้ง INTERNET บนห้องคอมพิวเตอร์ ได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ฟุตบอล ระดับมัธยมต้น โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีปีที่ 3 และได้เก็บไว้เป็นของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ.รอบ 2 ผลการประเมินโรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ระดับอนุบาลผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก ระดับประถม – มัธยมต้นผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี จัดเตรียมการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2550

ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้สร้างห้องคอมพิวเตอร์และติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้สืบค้นข้อมูล จากการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนมีการปรับปรุงสวนหย่อม บริเวณหน้าโรงเรียนปรับปรุงถนนทางเข้า –ออก ของโรงเรียน มีการสร้างสะพานเป็นคอนกรีต

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ และเริ่มดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น พร้อมทั้งจัดทำแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียน

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้มีการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้น ป.1 –ม. 1 ปรับปรุงบริเวณด้านข้างสุสาน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียปรับพื้นที่ทำนาจำนวน 8 ไร่ ที่เหลือเป็นสวนเกษตรและบ่อปลา

ปี พ.ศ. 2554 เริ่มใช้อาคารเรียนบุญราศี ยอห์นปอล ในภาคเรียนที่ 1 /2554 และปรับปรุงอาคารหลังเดิมเป็นอาคารเรียนสำหรับอนุบาล ปรับปรุงถนนในบริเวณโรงเรียนให้สะดวกต่อการใช้งาน และได้ทำพิธีเสกและเปิดอาคารเรียนบุญราศี ยอห์นปอล ในวันพฤหัสบดีที่ 11b สิงหาคม 2554 โดยพระคาดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพรอบ 3 จาก สมศ. โดยคณะผู้ประเมินภายนอกซึ่งสังกัดหน่วยประเมินบริษัท ดีนี่ เทคโนโลยี จำกัด โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพ การศึกษา จาก สมศ.รอบ 3 ผลการประเมินมีดังนี้ - ระดับอนุบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี

ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมปลาย โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมปลาย โดยเปิดทำการสอนในระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขาได้หมดวาระลง และได้ต้อนรับบาทหลวงสุขุม กิจสวงน มารับตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมปลาย โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีการจัดสร้างสนามฟุตบอลบริเวณด้านหลังอาคารเรียน

ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นตึก 5 ชั้น และปรับปรุงสนามฟุตบอล

ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ในด้านวิชาการ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร โดยจัดโปรแกรมการเรียน 2 แบบ คือ หลักสูตรปกติ และ Intensive English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดสอนระดับชั้นละ 1 ห้องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง