นโยบายของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
 

ปรัชญาของโรงเรียน

 พระเจ้า  รัก  และรับใช้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 รักและรับใช้