ผู้ปกครองเครือข่าย
ประธาน

 คุณรวิษฎา        สิงห์ครุธ

       

รองประธาน

คุณแจ่มจันทร์       ศรีคำภา    รองประธานเครือข่ายคนที่ 1

คุณนงลักษณ์       ชีกรรแสง   รองประธานเครือข่ายคนที่ 2
 
คุณรติรัตน์            ต๊ะมอญ     รองประธานเครือข่ายคนที่ 3

     

กรรมการ

อ.1/1       คุณพัชรา              ใหญ่ลำยอง
อ. 1/2      คุณประสารสุข       อุสายพันธ์
อ. 1/3      คุณจันทร์จิรา         เทียนอร่าม

อ. 2/1      คุณอรอุษา            รามณี
อ. 2/2      คุณปิยะพร            ธีระภาสกร
อ. 2/3      คุณกฤษฎา           ปักสมบูรณ์
อ. 2/4      คุณวรรณรต          เวชรังษี  
อ. 3/1      คุณไชยา              วันทา
อ. 3/2      คุณวีระวัฒน์          ศรีแสงสังข์
อ. 3/3      คุณดวงกมล          เล่าเปี่ยม
ป.1/1       คุณสุรินธร             คงวรรณะ              
ป. 1/2      คุณวาสนา             ทุมงาม
ป. 1/3      คุณเอกชัย             โชครมัย
ป. 1/4      คุณนรรณพัทท์       กุญชร ณอยุธยา
ป. 2/1      คุณนพวรรณ           มกกงไผ่
ป. 2/2      คุณสมหมาย           แซ่ก้วย
ป. 2/3      คุณชลฤดี               ฤทธิ์รือชัย
ป. 2/4      คุณพิชญ์ชาภัส       ทรัพย์อุ่น
ป. 3/1      คุณแจ่มจันทร์         ศรีคำภา
ป. 3/2      คุณสันติธรรม          พลอยทับทิม
ป. 3/3      คุณพัชรี                  หนูเอี่ยม
ป. 3/4      คุณสุธีมา                 ศรีมุกดา
ป. 4/1      คุณนงลักษณ์          ชีกรรแสง
ป. 4/2      คุณภิญญาพัชญ์       บุญธรรม
ป. 4/3      คุณสายพิณ             โพธิ์อ่อน
ป. 4/4      คุณสุภาพร              ไสยวุธ
ป. 5/1      คุณปนิตตา              พันธุ์ครุฑ
ป. 5/2      คุณณิฐาอร              สนธิ
ป. 5/3      คุณวิไลวรรณ           เปล่งสาคร
ป. 5/4      คุณบุศรินทร์             จีระสุข
ป. 6/1      คุณจุไรรัตน์              ขันคำ
ป. 6/2      คุณปราโมทย์           เมฆหมอก
ป. 6/3      คุณจิรวัฒน์               ฉัตรเจริญวัฒนา
ป. 6/4      คุณรติรัตน์                ต๊ะมอญ
ม. 1/1      คุณรวิษฎา                สิงห์ครุธ
ม. 1/2      คุณกรอุษา                ชูมนต์
ม. 1/3      คุณสำเริง                  พิเสม
ม. 2/1      คุณรพีพรรณ              พินรุ่ง
ม. 2/2      คุณประพนธ์               สุ่มมาตย์
ม. 2/3      คุณสุพวัชร์                 จะริรัมย์
ม. 3/1      คุณวรพล                   ธนอวน
ม. 3/2      คุณเทพนม                ช้างสิงห์
ม. 3/3      คุณพวงเพชร             พวงแก้ว
ม. 4/1      คุณณัฎฐณี                แก้วอุดม
ม. 4/2      คุณแก้วตา                 ยืนทบ
ม. 4/3      คุณสุธิตา                   นิวพันธ์พงษ์
ม. 5/1      คุณกฤตภพ                แก้วมีสี
ม. 5/2      คุณวลัยพร                 แสงเพ็ชร
ม. 6/1      คุณสายชล                 นักบุญ
ม. 6/2      คุณปราโมทย์             เมฆหมอก