ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงสุขุม กิจสงวน
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงเทวฤทธิ์ สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์

ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา