ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
เนื้อหาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
จุดประสงค์ออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เทอม2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 5 (รอบที่ 1 )
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
รายงานผลการประเมิณตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65