กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูวรัญญา วีระวัฒนะ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูพัชรินทร์ ศิริเกตุ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1

ครูสุปราณี แสงหิรัญ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2

ครูกุลฉัตร ชมภูพวง
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3

ครูนิศมา ผายพันธ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4

ครูพจนีย์ ทองเตี้ย
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5

ครูกุญช์พิสิฎฐ์ สุรัชโกศล
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6

ครุปาริฉัตร นาสมบูรณ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1

ครูอัมพวรรณ อินทสุวรรณ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

ครูนิฐษา ชั่งดวงจิตร
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3

ครูรุ่งนภา ศรีสุข
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4-6

ครูพัฒน์นรี นิธิรัตนกาญจน์
ครูผู้สอนแนะแนวระดับชั้น ป.5-ม.2

ครูนิธินันท์ สุขติ
ครูผู้สอนแนะแนวระดับชั้น ม.3-6

ครูชาคริต เมตตาจิตโต
ครูผู้สอนคริสต์ศาสนาระดับชั้น ป.1-4

ครูสัย ไพรวงษ์
ครูผู้สอนคริสต์ศาสนาระดับชั้น ป.6-ม.6