กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แสงหิรัญ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูทองสุข ฌานชีวินสุข
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-2

ครูสมโภชน์ ตุลยสิทธิกุล
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5 - 6

ครูพีรพล ธิบดี
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 ม.1

ครูนิรัญ ชั่งดวงจิตร
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2

ครูสุพจน์ แสงกรด
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3

ครูรณภูมิ วรรณวิจิตร
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 ม.5 ม.6