กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูศศิธร โพธิวิจิตร
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5 ม.2 ม.3 ม.5
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูพรพิรุณ มั่นกิจเจริญ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-2

ครูสุภาวิณี บุญรักษา
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3-4

ครูพิเชษฐ์ ม่วงสอน
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 ม.4 ม.5

ครูอดิเทพ พุ่มอรุณ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-2,ม.6

ครูนงนุช สอนามา
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5-6 ม.1