กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูรัตติกร ซำเจริญ
ครูผู้สอนระดับชั้นป.6, ม.4-6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูพเยาว์ วงษ์น้อย
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 ป.5

ครูเมธานนท์ คลองน้อย
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2-4

ครูสุดารัตน์ มนต์อุ่น
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 ม.2-4

ครูเกียรติมณี สกุลเกียรติศักดิ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3

ครูประภาพร เพ็งบุญทัศน์
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-2,ม.5-6

ครูสายน้ำผึ้ง ทองคำ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4

ครูสุชีวี พันธุ์ครุฑ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1

ครูน้ำฝน แผ้วใจดี
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2